ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09357988890

علیرضا کارنام

رئیس هیات شنا، شیرجه و واترپلو غرب شهرستان کرج
رئیس کمیته واترپلو هیات شنا، شیرجه و واترپلو استان البرز

عناوین

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
چاپ مقاله ISI
عضویت در تیم ملی شنا از سال 1380 الی 1383
عضویت در تیم ملی نجات غریق
عنوان دوم در مسابقات آبهای آزاد رشته 5 کیلومتر انفرادی در سال 1383
عنوان دوم  تیمی در مسابقات آبهای آزاد رشته 5 کیلومتر در سال 1383
کسب عنوان ستاره مسابقات دانش آموزی کشور سال 1381 کرمانشاه

ازسن 5 الی 7 سال کسب حدود 50 مدال در سطح استان

سوم      81-1380      ( المپیاد دانش آموزی کشور )
اول          1375          (50 متر کرال پشت )
اول          1381          ( 400 متر    مختلط انفرادی ) منطقه ای کشور
اول          1381          ( 200×4 متر      آزاد )
دوم         1377         (100×4  متر       آزاد ) منطقه ای کشور
اول          1381          (50 متر      کرال پشت )
دوم          1381          ( 200 متر      پروانه ) منطقه ای کشور
دوم          1383          (100×4 متر      مختلط )
اول          1381          ( 200 متر      کرال پشت ) منطقه ای کشور
سوم         1381          ( 100 متر      آزاد )
اول          1381          ( 100 متر      کرال پشت )
اول          1381          (200×4  متر      آزاد ) منطقه ای کشور
سوم         1379          (50 متر       آزاد )

سوم          1377         ( المپیاد دانش آموزی کشور )
اول          1381          (100×4 متر       آزاد )
اول        81-1380       ( المپیاد دانش آموزی کشور )
دوم          1379          ( 100 متر      آزاد )
سوم         1379          ( 100 متر      پروانه )
اول          1381          ( 100 متر      کرال پشت ) منطقه ای کشور
سوم         1381          ( 100 متر      آزاد ) مسابقات مسافت کوتاه
اول          1381          ( 100 متر      آزاد )
اول       80-1379       ( المپیاد دانش آموزی کشور )
سوم         1379          (100×4 متر       آزاد )
دوم          1383          (200×4 متر      مختلط )
دوم          1381          ( 50 متر      آزاد ) منطقه ای کشور
سوم         1380          (200×4  متر       آزاد )
اول          1381          ( 200 متر      مختلط ) منطقه ای کشور
دوم          1381          ( 50 متر      آزاد )
اول          1381          ( 50 متر      کرال پشت ) منطقه ای کشور
سوم         1379          (100×4 متر       مختلط )
اول        80-1379       ( المپیاد دانش آموزی کشور )
اول          1383          ( 50 متر      پروانه )
اول          1381          ( 400 متر      مختلط ) منطقه ای کشور
دوم         1381           (100×4 متر       مختلط )
دوم          1381          ( 100 متر      پروانه ) منطقه ای کشور
سوم         1379          (100×4 متر       آزاد )
اول          1381          ( 50 متر      کرال پشت ) منطقه ای کشور
اول        81-1380       ( المپیاد دانش آموزی کشور )
سوم         1377          (100×4 متر       آزاد )
سوم         1380          (100×4 متر       آزاد )
دوم          1381          ( 50 متر  کرال پشت ) مسابقات مسافت کوتاه
اول        81-1380       ( المپیاد دانش آموزی کشور )
سوم         1379          (100×4  متر       آزاد )
اول          1381          ( 50 متر      پروانه ) منطقه ای کشور
دوم          1381          ( 100 متر      پروانه ) منطقه ای کشور
سوم         1379          (200×4  متر       آزاد )
دوم          1381       ( 100 متر   کرال پشت ) مسابقات مسافت کوتاه
دوم          1382          ( مقام دوم تیمی در مسابقات لیگ شنا )
اول        81-1380       ( المپیاد دانش آموزی کشور )

عضویت در تیم ملی نجات غریق و احراز عناوین

مقام اول مسابقات کشور سال 1381 رشته ( 50 متر شنا با پای غواصی )
مقام اول مسابقات کشور سال 1381 رشته (25×4 متر حمل آدمک )
مقام دوم مسابقات کشور سال 1381 رشته ( 200 متر شنا با مانع )
مقام اول مسابقات کشور سال 1385 رشته (50×4  متر حمل آدمک )

کارت مربیگری شنا

کارت نجات غریق

سوابق شغلی                    
مربیگری در مهد کودک های:
مهد کودک رنگین کمان
 تهران خیابان دکتر مفتح جنب ایستگاه مترو مفتح
مهد کودک رنگارنگ
 تهران خیابان آپادانا
مهد کودک رنگینه
آپادانا خیابان خرمشهر کوچه دشتک
مهد کودک شرویلا
تهران نیاوران آجودانیه دوازدهم غربی
4 سال مربی پایگاه قهرمانی فدراسیون شنا استخر شهید کشوری
 تهران اتوبان شهید حقانی مجموعه کشوری
4 سال مربی استخر آفتاب البرز
کرج خیابان درختی سه راه تهران
مربی تیم های قهرمانی مجموعه استخرهای دانش
کرج جنب پهار راه طالقانی جنب سالن شهیدان نژاد فلاح
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کرج بلوار موذن
مربی شهرداری کرج
استخر میلاد جهانشهر مقابل فرمانداری
مدیرعامل موسسه ورزشی تیرازیس
دارای تیم های واترپلو قهرمانی استان البرز